MENU

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Stavební a silniční stroje s.r.o., IČ: 254 37 224, se sídlem Třebušická 89, 434 01 Most, do obchodního rejstříku zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 29. října 2001, oddíl C, vložka 18334.

Stavební a silniční stroje s.r.o. nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Stavební a silniční stroje s.r.o. nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon.

Zdroje a účel zpracování

Stavební a silniční stroje s.r.o. získává osobní údaje přímo od subjektů údajů (zákazníků) prostřednictvím kontaktního formuláře. Zpracování osobních údajů se děje za účelem komunikace se zákazníky, a to pouze po uděleném souhlasu. Osobní údaje subjektů údajů se ukládají společně s datem souhlasu do redakčního systému. 

Příjemci osobních údajů

Stavební a silniční stroje s.r.o. nepředává osobní údaje žádným třetím stranám. Výjimku tvoří zpracovatelé, kteří plní úkoly pro Správce a mají s ním uzavřenu Smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zpracovateli jsou:
  • fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zabývající se IT řešením (programátoři)
  • správce serveru 

Bezpečnost

Správce považuje ochranu osobních údajů za prioritní. Osobní údaje jsou v maximálně možné míře chráněny za použití technických a organizačních opatření. Ke všem databázím je omezený přístup, který je povolen pouze oprávněným osobám. Tyto osoby jsou rovněž vázány povinností mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací.

Kontaktní e-mail na Správce: info@sss-stroje.cz


V Teplicích dne 25. 5. 2018